Thông tin đào tạo


Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ I năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2018-2019 đủ điều kiện sẽ có danh sách bổ sung sau)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (bổ sung)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp có đơn cam kết (bổ sung - những sinh viên này phải hoàn thành cam kết mới được xem xét làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp có đơn cam kết (những sinh viên này phải hoàn thành cam kết mới được xem xét làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (học kỳ I năm học 2018-2019)

................................................................

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (sinh viên đại học chính quy các khóa K50 K51 K52 K53)

Cảnh báo học tập mức 1

Cảnh báo học tập mức 2

Tự ý bỏ học

Học thử thách trong học kỳ II năm học 2017 - 2018 (đạt học kỳ thử thách)

Học thử thách trong học kỳ II năm học 2017 - 2018 (không đạt học kỳ thử thách)

Học thử thách trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và tổng hợp kết quả học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (học kỳ hè là học kỳ tự nguyện, điểm học kỳ hè được tính vào học kỳ II, các điểm F sẽ được chuyển thành điểm Z) của sinh viên đại học chính quy (Tính đến 11h00 ngày 17/9/2018). Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập. Sinh viên có thắc mắc liên quan đến điểm thành phần liên hệ với Văn phòng Khoa. Thắc mắc về số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình học kỳ, trung bình tích lũy gửi yêu cầu vào hòm thư quanlydiem@tnut.edu.vn

Nếu có thắc mắc về tiến độ học tập gửi yêu cầu vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!

Trường hợp các học phần khác mã so với chương trình đào tạo. Các em sinh viên gửi mail tới địa chỉ quanlydiem@tnut.edu.vn với nội dung:

- Tiêu đề: Đơn xin quy đổi điểm khóa K...

- Họ tên:

- Mã sinh viên:

- Lớp:

- Mã học phần + tên học phần khác so với chương trình đào tạo => xin quy đổi sang mã học phần + tên học phần có trong chương trình đào tạo

................................................................

Kế hoạch thực hành thí nghiệm (khoa Cơ khí)

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2018-2019 (bổ sung)

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2018-2019 (mới)