Thông tin đào tạo


Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và tổng hợp kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 của sinh viên đại học chính quy (Tính đến 11h00 ngày 18/7/2018). Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập. Sinh viên có thắc mắc liên quan đến điểm thành phần liên hệ với Văn phòng Khoa. Thắc mắc về số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình học kỳ, trung bình tích lũy gửi yêu cầu vào hòm thư quanlydiem@tnut.edu.vn

Trường hợp các học phần khác mã so với chương trình đào tạo. Các em sinh viên gửi mail tới địa chỉ quanlydiem@tnut.edu.vn với nội dung:

- Tiêu đề: Đơn xin quy đổi điểm khóa K...

- Họ tên:

- Mã sinh viên:

- Lớp:

- Mã học phần + tên học phần khác so với chương trình đào tạo => xin quy đổi sang mã học phần + tên học phần có trong chương trình đào tạo

Nếu có thắc mắc về tiến độ học tập gửi yêu cầu vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 của sinh viên K50, K51, K52, K53

................................................................

Công văn về việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (bổ sung 2)Danh sách (Tổng hợp điểm tính đến 11h00 ngày 11/2018)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp có cam kết tiếng anh và đề nghị của BCN khoa (bổ sung)Danh sách

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp bổ sung: Danh sách (Tổng hợp điểm tính đến 11h00 ngày 06/7/2018, các trường hợp chưa lên đủ điểm sẽ được cập nhật sau)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp có cam kết tiếng anh và đề nghị của BCN khoa: Danh sách

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: Danh sách (Tổng hợp điểm tính đến 10h00 ngày 03/7/2018, các trường hợp chưa lên đủ điểm sẽ được cập nhật sau)

Sau khi nhận tổng hợp quy đổi điểm Tiếng Anh tháng 6/2018 từ TTHTĐTQT. Phòng Đào tạo kiểm tra và cập nhật bổ sung các trường hợp đủ điều kiện làm Đồ án/khóa luận tốt nghiệp

Đồ án/khóa luận tốt nghiệp: Danh sách (Bổ sung 1)

Sau khi rà soát kiểm tra các trường hợp làm đơn cam kết Tiếng Anh để đi TTTN trong học kỳ 2 năm học 2017-2018, có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành cam kết. Phòng Đào tạo đã rút đăng ký và cập nhật lại danh sách làm ĐA/KLTN trong học kỳ hè năm học 2017-2018. Các trường hợp sinh viên thi Tiếng Anh có điểm làm đơn chuyển TTHTĐTQT để được xác nhận sẽ có danh sách bổ sung sau!

Đồ án/khóa luận tốt nghiệp: Danh sách (Đã lọc bỏ các trường hợp chưa hoàn thành cam kết Tiếng Anh)

Sinh viên có thể xem điểm học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo đường link: http://dangkytn.tnut.edu.vn/Diem/XemDiem.aspx

Thực tập tốt nghiệp: Danh sách được cập nhật khi có đủ điểm các học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (dự kiến trước ngày 04/7/2018)

Các em sinh viên lưu ý khi đăng ký thực tập tốt nghiệp

+ Trích Điều 24. Thực tập, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp

+ Điều kiện thực tập tốt nghiệp

Sau khi kiểm tra, xét điều kiện sơ bộ có nhiều em sinh viên chưa tích lũy đủ theo yêu cầu. Nếu tự nhận thấy không đủ điều kiện, nên rút học phần TTTN và đăng ký bổ sung học phần học lại hoặc học cải thiện. Sau khi tích lũy đủ, trong học kỳ I tới các em hoàn toàn có thể đăng ký TTTN và làm ĐATN!

MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC

+ Đăng ký học phần bổ sung học lại: từ 12h00 ngày 15/6/2018 đến 20h00 ngày 16/6/2018

+ Đăng ký học phần bổ sung cải thiện: từ 21h00 ngày 16/6/2018 đến 07h00 ngày 18/6/2018

Nhà trường mở thêm học phần Hệ thống điều khiển số (TEE437) và mở rộng sĩ số 2 lớp Nhiệt động lực học

Nhà trường đã xem xét đăng ký Tiếng Anh 1 2 3 theo nguyện vọng (hợp lệ-tổng hợp đơn trong ngày 14/6/2018) của sinh viên. Các em chủ động đăng nhập kiểm tra!

Lưu ý: Sinh viên chưa TTTN chỉ có thể đăng ký đi thực tập tốt nghiệp. Sinh viên đã TTTN vào các học kỳ trước có thể đăng ký làm ĐA/KLTN.

Những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học "cả 3 học phần Tiếng Anh 1 2 3 trong học kỳ (và không học các học phần khác)" phải làm đơn nộp Phòng Đào tạo trong ngày 14/6/2018 để được xem xét giải quyết! (các em sinh viên đã nộp đơn chủ động đăng ký Tiếng Anh 1, Nhà trường sẽ xem xét đăng ký bổ sung thêm Tiếng Anh 2 3)

Giai đoạn 5. Đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 13/6/2018 đến ngày 18/6/2018

+ Cho phép đăng ký lần đầu các học phần ĐATN, TTTN, ĐAMH, TT, Tiếng Anh 1 2 3: từ 12h00 ngày 13/6/2018 đến 09h00 ngày 15/6/2018

Danh sách các lớp học phần hủy (học kỳ hè năm học 2017-2018)

Danh sách sinh viên nợ học phí (tính đến 17h30 ngày 11/6/2018)

Trường hợp các học phần chưa mở, hoặc sĩ số lớp học phần đã đầy, sinh viên đăng ký vào ô nguyện vọng để Nhà trường có cơ sở điều chỉnh bổ sung các lớp học phần cho Giai đoạn 5!

Giai đoạn 4. Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng (đến 07h00 ngày 12/6/2018)

+ Từ 21h00 ngày 09/6/2018: Hiệu chỉnh kết quả học lại

+ Từ 21h00 ngày 10/6/2018: Hiệu chỉnh kết quả học cải thiện

Các em sinh viên lưu ý: Học kỳ hè chỉ dành cho học lại và học cải thiện (trừ TTTN, ĐA/KLTN)

Giai đoạn 3. Đăng ký học cải thiện

Tất cả các khóa cùng đăng ký: từ 00h00 ngày 08/6/2018 đến 20h00 ngày 09/6/2018

Giai đoạn 2. Đăng ký học lại từ 00h00 ngày 05/6/2018 => hết ngày 07/6/2018

Đã cập nhật lại danh sách được đăng ký KLHT (17h00 ngày 06/6/2018)

+ Từ 00h00 ngày 05/6/2018 đến hết ngày 06/6/2018: sinh viên K50 về trước (cả sinh viên liên thông)

+ Từ 12h00 ngày 06/6/2018 đến hết ngày 07/6/2018: sinh viên các khóa còn lại

Giai đoạn 1. Đăng ký lần đầu (Chỉ các học phần TTTN và ĐA/KLTN). Thời gian đến 16h30 ngày 04/6/2018!

Các em sinh viên cần đọc kỹ thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập. Phòng đào tạo không xử lý các nguyện vọng không đúng thời điểm. Kết thúc giai đoạn 1, Phòng đào tạo sẽ chuyển danh sách đủ điều kiện về Khoa chuyên môn. Trường hợp mã học phần TTTN, ĐA/KLTN chưa mở, các em sinh viên ghi đúng mã học phần vào ô nguyện vọng để làm căn cứ đăng ký bổ sung (không bổ sung ĐA/KLTN nếu đã đăng ký TTTN)!

................................................................

................................................................

................................................................

Danh sách lớp ENG301 - 49TA3 (Bổ sung học kỳ 2 năm học 2017 - 2018)

................................................................

Các em sinh viên chú ý về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí

Thông báo về việc thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Mới)

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Học phần ENG103 Elementary)

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018 (K53)

................................................................

Kết thúc rút học phần không rút học phí!

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Các em sinh viên có nguyện vọng rút học phần kiểm tra lại thông tin trong danh sách trên. Nếu có thắc mắc dùng hòm thư được nhà trường cấp gửi vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn đến hết ngày 25/4/2018 để được xem xét giải đáp!

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

Bắt đầu rút học phần không rút học phí, thời gian từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 22/04/2018

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Hướng dẫn rút học phần