New Page 1
New Page 2
 

    Xem điểm   |   Học phần có điểm  |   Website đào tạo  |   Website cần thiết |   Thống kê  |  Điểm CT tiên tiến

Online: 10

Lượt xem điểm: 2262202

New Page 1

Một số website cấn thiết với Sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Sinh viên nên chủ động nắm bắt các thông tin liên quan đến kế hoạch, kết quả học tập tại các địa chỉ website dưới đây:

+ Địa chỉ http://daotao.tnut.edu.vn : thông tin về các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

+ Địa chỉ http://dangkytn.tnut.edu.vn/cdiem hoặc website các Khoa: xem điểm thành phần của mỗi học kỳ.

+ Địa chỉ http://tnut.edu.vn/thucnghiem: xem điểm các ban nghề của học phần thực hành.

+ Địa chỉ http://thinghiem.tnut.edu.vn: xem điểm các modul của học phần thí nghiệm.

+ Địa chỉ http://dkmh.tnut.edu.vn: xem điểm tổng hợp, đăng ký các học phần lý thuyết; xem thời khóa biểu học tập, lịch thi, thông tin học phí và thông tin sinh viên.

+ Địa chỉ http://dangkytn.tnut.edu.vn: đăng ký các học phần thực hành, thí nghiệm; thông tin về học phí thực hành thí nghiệm.

New Page 2
 © 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
    Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên; Tel: (84)2803847145, Fax (84)2803847403  
    Thiết kế: Phòng Đào tạo