New Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

Khoa: Cơ bản

DANH SÁCH ĐIỂM HỌC PHẦN

   Học phần:   BAS207 - Tiếng Anh 3 - 46E3

                           % kiểm tra:

TT

Mã sinh viên Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

KT

THI TB ĐC