New Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

Khoa: Kinh tế công nghiệp

DANH SÁCH ĐIỂM HỌC PHẦN

   Học phần:   FIM437 - Đồ án Quản lý sản xuất CN - 44Z

                           % kiểm tra:

TT

Mã sinh viên Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

KT

THI TB ĐC